Complete Machine Equipment
ИРЭЭДҮЙГ АЛСАНД ХУУРАМЧ БАЙНА.АМЬДРАХ ЧАНАР, ЭВ БАЙДАЛ ХӨГЖИЛ.

Машины иж бүрэн тоног төхөөрөмж